Известување за Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки (International Junior Science Olympiad, IJSO) 2018

Почитувани ученици и ментори, 

Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки е една од тринаесетте олимпијади категоризирани од Министерството за образование и наука како значајна меѓународна олимпијада за ученици од Република 
Македонија и за постигнат успех на некоја од овие олимпијади МОН доделува стипендии на учениците. Ова е престижна олимпијада, добра можност за учениците да го покажат своето знаење, способности и вештини, како и споредба на секоја земја со останатите земји-учеснички. 

Активностите во врска со олимпијадата се реализираат од страна на три здруженија: Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) и Македонското 
биолошко друштво (МБД).

Планираните термини за престојните активности во врска со Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) се следните:

 

  • јуни/јули 2018 – прв селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје 

  • август 2018 – втор селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје 

  • септември–декември 2018 – подготовки на тимот за Олимпијада на ПМФ 

  • декември 2018 – учество на тимот од РМ на IJSO 2018 


На првиот селекционен натпревар ќе бидат поканети најдобро пласираните ученици од натпреварите по физика, хемија и биологија од VIII и IX одд., но и најдобро пласираните ученици од трите натпревари од прва година кои до 31.12.2018 нема да наполнат 16 год. 

Трите друштва ќе организираат селекција на учениците преку два селекциони натпревари, со тоа што на првиот селекционен натпревар ќе бидат дадени и задачи од математика кои ќе бидат непосредно поврзани со 
проблемските прашања и задачи од физика, хемија и биологија кои бараат предзнаења од математика. На вториот селекционен натпревар ќе има прашања и задачи од физика, хемија и биологија. 

Со почит, 

Македонско биолошко друштво 
Сојуз на хемичари и технолози на Македонија 
Друштво на физичари на Република Македонија

Документи: