Календар за натпревари

Body
  • Календар за натпревари по природни науки и биологија:

 

Општински натпревари - 

Регионални натпревари - 

Републички натпревар - 

 

Натпревари по природни науки за учениците од IV, V и VI одделение

Натпревари по биологија за учениците од VII, VIII и IX одделение

 

  • Календар за натпревари по биологија за ученици (I, II, III и IV година) од средни училишта:

 

Општински натпревари - 

Регионални натпревари - 

Републички натпревар -